• Ислам дини Орусияда

 • Ислам дини Орусияда

Намаз убактылары

Багымдат
Кундун чыгышы
Бешим
Асыр
Шам
Куптан
  • Нух сүрөөсү

   Ибну Субайх айтат: «Хасан Басриге бир киши келип, кургакчылык болуп жатат деп арызданды.
   Хасан Басри: “Күнөөлөрүң үчүн Аллахтан кечирим сура!” – деп жооп берди. Экинчи бир адам
   келип жакырчылыгын айтып арызданганда Хасан Басри: “Күнөөлөрүң үчүн Аллахтан кечирим
   сура!” – деп жооп берди. Үчүнчү бир киши келип Хасан Басриге: “Мага дуба кылыңыз, Аллах мага
   бала берсин”– дегенде Хасан Басри ага да: “Күнөөлөрүң үчүн Аллахтан кечирим сура!”– деп
   жооп берди. Башка бирөөсү келип бакчам кургап баратат дегенде ага да: “Күнөөлөрүң үчүн
   кечирим сура!”– деп айтты....

   Дагы
  • аль-Адаб аш-Шаръийя

   Абу аль-Вафа ибну Акыйл айтты: «Акылдуу адам эгерде аялдарынын бири менен жалгыз калса,
   бири-бирин эркелетип же тамаша айтып көңүлүн көтөрөт. Ал муну менен өзүнүн жана
   аялынын алдындагы милдетин аткарган болот. А эгер балдары менен жалгыз калса, анда
   көңүлдөрүн көтөрүү үчүн алар менен жаш балача ойноп, бир азга оор басырыктуулугун
   таштай турат». (“аль-Адаб аш-Шаръийя”)

   Дагы
  • Ибну Абу Дунъя, ас-Самт

   Умар ибну Хаттаб, радыяллаху анху, айтты: «Ким эмнени көп кылса, ошондой атка конот. Ким
   ашыкча тамашалашса, ага кайдыгер карап калат. Ким көп күлсө, анын кадыр-баркы түшөт».
   (Ибну Абу Дунъя, “ас-Самт”)

   Дагы
  • аль-Адабуль Муфрад

   Бакр ибну Абдуллах айтты:  «Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламдын, сахабалары кээде
   бири-бири менен тамашалаша дарбыздын кабыктары менен ыргытыша кетээр эле. Ал эми иш
   жүзүнө келгенде, мына ошолор эркек эле». (“аль-Адабуль Муфрад”)

   Дагы
  • аль-Азкар

   Имам Навави айтты: «Гыйбат деген – адамдын денесине, динине, жашоосуна, жеке өзүнө, дене-
   боюна, мүнөзүнө, мал-мүлкүнө, ата-энесине, бала-чакасына, аялына, кызматчыларына,
   кийимине, кыймыл-аракетине, түнт же жайдары мүнөзүнө жана башка ага тийиштүү ал
   жаман көргөн нерсеси тууралуу сөз кылуу. Гыйбат – сөз, белги же ишарат менен болот».
   (“аль-Азкар”)

   Дагы
  МурункуКийинки
  • Бакара сүрөөсү

   «Кимде-ким Менин туура жолумду ээрчисе, алар үчүн коркунуч жок жана алар
   кайгырышпайт». Бакара сүрөөсү  (2:38)

   Дагы
  • Лукман сүрөөсү

   «Качан алардын (кемесин) тоодой толкундар каптаганда алар чын ыкластан Аллахка гана
   сыйынып дуба кылышат. А качан (Аллах) аларды куткарып кургактыкка чыгарса, алардын
   кээ бирлери (жакшылыкка) кайдыгерлик кылышат. А биздин аят-белгилерибизди
   жакшылыкты билбеген кыянатчылдар гана танышат». Лукман сүрөөсү (31:32)

   Дагы
  • Зарият сүрөөсү

   «Жин менен адамзатты бир Өзүмө сыйынуулары үчүн гана жараттым». Зарият сүрөөсү
   (51:56)

   Дагы
  • Муъминун сүрөөсү

   «Биз силерди жөн эле жаратып жана Бизге кайтпайбыз деп ойлодуңарбы?!». Муъминун
   сүрөөсү (23:115)

   Дагы
  • Нахл сүрөөсү

   «Эркек болобу, аял болобу, кимде-ким ыймандуу болуп жакшы иштерди кылса, анда Биз ага
   сөзсүз жакшы жашоону беребиз жана алардын кылган иштерине сөзсүз андан да артык
   соопторду ыйгарабыз». Нахл сүрөөсү (16:97)

   Дагы
  • Аалу Имран сүрөөсү

   «Кимде-ким Исламдан башка динге умтулса, андан эч качан кабыл кылынбайт жана
   Акыретте зыян тартуучулардан болот». Аалу Имран сүрөөсү (3:85)

   Дагы
  • Тафсир ат-Табари

   Имам Табари айтты: «Аллах таала бул сөзү аркылуу кимде-ким Исламдан башка динди
   тутунса, анда Аллах андан эч качан кабыл кылбастыгын билдирди. Жана Акыретте ал адам
   зыян тартуучулардан болот». (“Тафсир ат-Табари”)

   Дагы
  МурункуКийинки
  • Сахих Бухари

   Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты:
   «Силер өзүңөрдөн мурункулардын жолун карышын карыштай, чыканагын чыканактай сөзсүз
   ээрчийсиңер. Жадагалса алар кескелдириктин уясына кирсе, силер да киресиңер». Биз сурадык: «Оо, Аллахтын Элчиси! Жөөттөр менен христиандарды айтып жатасызбы?». Ал
   айтты: «Анан алардан башка ким болмок эле». (Сахих Бухари)

   Имам Навави айтты: «Бул хадистеги мисал катары айтылган карыш, чыканак жана
   кескелдириктин уясынан максат – аларга окшошуу жана ашыкча ээрчүү. Мындагы окшошуу –
   каапырлыкта эмес, күнөө иштерде жана карама-каршы чыгууда окшошуу. Бул хадисте
   Дагы

  • аль-Бидаяту уа ан-Нихая

   «Кимде-ким өзүн кандайдыр бир коомго окшотсо, анда ал ошолордон». (Абу Дауд)
   Ибну Касир айтты: «Мусулман үчүн каапырлардын адаттагы майрамы болобу же салттуу
   майрамы болобу же алардын ибадаттарында болобу, аларга окшошууга болбойт. Анткени
   Аллах таала Пайгамбарлардын мөөрү болгон Мухаммад, саллаллаху алейхи уа саллам, аркылуу
   бул үммөттү урматтуу кылды жана ага кемчиликсиз, туура жана баарын өзүнө камтыган
   улуу динди шарият кылды». (“аль-Бидаяту уа ан-Нихая”)

   Дагы
  • Сахих, “Гоятуль-Мурам

   Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты:
   «Кимде-ким көзү ачыкка барып бир нерсе тууралуу сураса жана анын айтканына ишенсе,
   анда кырк күнгө чейин анын намазы кабыл кылынбайт».  (Сахих, “Гоятуль-Мурам”)

   Дагы
  • Сахих Ибну Хиббан

   Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты:

   «Мага өзүңөрдөгү алты нерсени аткарууга убада берсеңер, мен силерге Бейишке кирүүңөргө

   кепилдик беремин: эгерде сүйлөсөңөр, чындыкты сүйлөгүлө; убада берсеңер, аткаргыла;

   аманат тапшырылса, кыянаттык кылбагыла; жыныс мүчөлөрүңөрдү (зынадан) сактагыла;

   көзүңөрдү (арамды) кароодон тыйгыла; адамдарга зыян бербегиле». (Сахих Ибну Хиббан)

   Дагы
  МурункуКийинки
  • Тирмизи

   Али, радыяллаху анху, айтты: «Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам, мага үйрөткөн
   сөздөрдү сага да үйрөтөйүнбү, эгерде Сир тоосундай карызың болсо да (бул дубаны айтсаң),
   Аллах сени карызыңдан кутултат. Мындай деп айткын:
   “Оо, Аллах! Мага адал (ырыскы) берип Өзүң арам кылган (иштерден) сакта жана мени Өз
   пазилетин менен Өзүңдөн башкаларга муктаж кылба”. (Тирмизи)
   َ
   َ ِ
   ْ َّم َ
   َ ِل ْ
   َ ِب ْنني
   َ
   َ ِ
   َ َ
   ْ َ
   َ ِالل َ ِب ني ِ ْاك َّم ُ َّالل
   “Аллахумма-кфини би-халялика аън хароомик уа агънини би-фадлика аъмман сиваак”.

   Дагы
  • Муснад Ахмад

   Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты:
   «Кайсы бир адам түйшүк тартып, кайгы басканда: “Оо, Аллах! Чындыгында, мен Сенин кулуңмун
   жана кулуң менен күңүңдүн баласымын. Бешенем Сенин колуңда, Сенин өкүмүң мага жүрүүчү,
   Сенин мага кылган чечимиң адилеттүү. Мен Сенден Өзүңдү атаган же Китебиңде түшүргөн же
   жараткандарыңдын бирине үйрөткөн же кайып илиминде (жашырып) Өзүңө жекелеп койгон ар
   бир ысымың менен сураймын: “Куранды жүрөгүмдүн жазы, көкүрөгүмдүн нуру жана кайгы-
   капамды кетирүүгө себепчи кыл”– деп айтса, анда Аллах анын түйшүгүн да, кайгысын да кетирип,
   кубанычка өзгөртүп коёт». (Мусн...

   Дагы
  • Анас ибну Малик

   Анас ибну Малик, радыяллаху анху, айтты:
   «Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа салламдын, мындай деп айтканын көп укчумун: “Оо,
   Аллах! Мени кайгы жана түйшүктөн, алсыздык жана бошоңдуктан, сараңдык жана коркоктуктан,
   карыздын кыйынчылыгынан жана адамдардын басмырлоосунан коргооңду сураймын”. (Сахих
   Бухари)
   ِ                                                                                              &nb...

   Дагы
  МурункуКийинки

Сүрөттөр

Аудиолор

 • Ислам дини

  Алла Таала

  Куран

 • Ислам дини

 • Алла Таала

 • Куран

Реклама270 х 533