КУРАН ҮЙРӨНҮҮ

  КИРИШҮҮ

  КУРАН ОКУУНУ ЖАҢЫДАН ҮЙРӨНҮП БАШТАГАНДАР ҮЧҮН ДАЯРДАЛГАН ВИДЕО САБАКТАР

  Араб алфавити менен таанышуу. Араб тилинде жалпысынан 28 тамга бар. Араб алфавити менен толук таанышуу үчүн төмөндөгү видеону басыңыз:

  ВИДЕОЛОР

  1-САБАК

  Тамгалардын окулушу жана тыбыштардын чыгышы. Тамгалардын туура окулушун үйрөнүү үчүн төмөнкү видеону басыңыз:

  ВИДЕОЛОР

  2-САБАК

  Араб тилиндеги тамгалар харакаттардын жардамы менен окулат. Араб тилинде үч харакат бар, алар "фатха", "домма", "касра" харакаттары. Тамгалардын харакаттар менен окулушун үйрөнүү үчүн төмөнкү видеону басыңыз:

  ВИДЕОЛОР

  3-САБАК

  Бул сабакта араб тилиндеги ي ب ن ت  тамгаларынын харакаттар менен окулушун үйрөнөбүз. Төмөндөгү видеодон бул тамгалардын туура окулушун кайталап окуп үйрөнүңүз:

  ВИДЕОЛОР

  4-САБАК

  Араб тилиндеги ه  و  ل  ك  тамгаларынын харакаттар менен окулушун үйрөнөбүз. Төмөндөгү видеодон бул тамгалардын туура окулушун кайталап окуп үйрөнүңүз:

  ВИДЕОЛОР

  Фатиха

  1. Фатиха сүрөөсү

  дывоадылвоа

  111ываываыва

  КИРИШҮҮ

  КУРАН ОКУУНУ ЖАҢЫДАН ҮЙРӨНҮП БАШТАГАНДАР ҮЧҮН ДАЯРДАЛГАН ВИДЕО САБАКТАР

  Араб алфавити менен таанышуу. Араб тилинде жалпысынан 28 тамга бар. Араб алфавити менен толук таанышуу үчүн төмөндөгү видеону басыңыз:

  ВИДЕОЛОР

  1-САБАК

  Тамгалардын окулушу жана тыбыштардын чыгышы. Тамгалардын туура окулушун үйрөнүү үчүн төмөнкү видеону басыңыз:

  ВИДЕОЛОР

  2-САБАК

  Араб тилиндеги тамгалар харакаттардын жардамы менен окулат. Араб тилинде үч харакат бар, алар "фатха", "домма", "касра" харакаттары. Тамгалардын харакаттар менен окулушун үйрөнүү үчүн төмөнкү видеону басыңыз:

  ВИДЕОЛОР

  3-САБАК

  Бул сабакта араб тилиндеги ي ب ن ت  тамгаларынын харакаттар менен окулушун үйрөнөбүз. Төмөндөгү видеодон бул тамгалардын туура окулушун кайталап окуп үйрөнүңүз:

  ВИДЕОЛОР

  4-САБАК

  Араб тилиндеги ه  و  ل  ك  тамгаларынын харакаттар менен окулушун үйрөнөбүз. Төмөндөгү видеодон бул тамгалардын туура окулушун кайталап окуп үйрөнүңүз:

  ВИДЕОЛОР

  Фатиха

  1. Фатиха сүрөөсү

  дывоадылвоа

  111ываываыва